Hệ thống kênh dẫn nhựa

Ngày đăng: 14/01/2024

Kênh dẫn trên khuôn ép nhựa thường bao gồm: Đậu rót, rãnh dẫn nhựa và cổng phun . Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về chức năng, đặc tính và hình dạng của các bộ phận của kênh dẫn trên khuôn ép nhựa.